JURAJ ČUTEK: 60 POLÍC

4. február 2017 do 19. marec 2017
Kurátor: 
Dagmar Kudoláni Srnenská

Juraj Čutek patrí k najvýraznejším predstaviteľom slovenského sochárstva. Rôznosťou námetov a motívov, no predovšetkým šírkou vyjadrovania sa vo viacerých druhoch umenia, ho možno považovať za neorenesančného tvorcu. Jeho komorné i monumentálne plastiky, maľby, kresby, atypický dizajn sochárskeho nábytku, atmosféra vytvorených interiérov majú pečať individuálnej autorskej koncepcie, využitia osobitých výrazových prostriedkov, ktoré sú v slovenskom sochárstve ojedinelé. Rád vo svojej tvorbe používa isté napätie, akým je vzťah hutnej hmoty drevenej figúry a priestoru okolo nej, hladké bravúrne spracovanie povrchu použitých kmeňov stromov v kontraste k ready-mades a jemnej polychrómii. Predmety bežnej dennej potreby sa stali nielen intelektuálnou interpretáciou viacerých súvislostí, ale dodávali dielam nový prekvapivý význam, iný výtvarný rozmer.

Juraj Čutek sa narodil 28. februára 1957 v Žiline. V rokoch 1972 – 1976 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Ľ. Korkoša a v rokoch 1977 – 1983 na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyselnej u prof. J. Malejovského. Po príchode do Bratislavy okamžite nadviazal nové výtvarné a umelecké vzťahy. Výrazne k tomu prispel aj zrod nových výtvarných skupín či zoskupení po roku 1989, stal sa členom dnes už legendárneho Združenia Geruláta. Vystavoval vo Švajčiarsku, Taliansku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, USA, Izraeli a v Monaku. Juraj Čutek bol spoluzakladateľom výtvarného zoskupenia Spectrum Art ( od roku 1999) čo mu umožnilo pravidelne sa zúčastňovať na medzinárodných prehliadkach a veľtrhoch umenia v Monaku (Monaco International Fair, Monaco International Fine Art and Antiquities). Umelecky a výtvarne prenikal ďalej, vystavoval na holandskom veľtrhu umenia v Haagu (Holland Art Fair, Den Haag). Pribudli významné spolupráce so zahraničnými galériami a jej majiteľmi, ako Galerie Eric Severine Morren v Utrechte a neskôr spolupráca s Gertom Meulesteenom pre Danubiana Art Museum. Pravidelnými pobytmi v medzinárodnom centre umenia v Paríži, v Cité Internationale des Arts pokračoval umelecký a intelektuálny vývin Juraja Čuteka, no predovšetkým priateľské vzťahy s umelcami sveta. Prirodzená organizátorská aktivita, empatia a komunikatívnosť, ktorou Juraj Čutek vyniká, však nezaostávala ani na Slovensku či v Čechách. Bol spoluorganizátorom viacerých sympózií, workshopov či umeleckých stretnutí.

Chápanie komornej plastiky, jej spracovanie z remeselnej, technickej, výtvarnej a ideovej stránky je v rámci slovenského sochárstva jedinečné. V jeho dielach cítiť zmes vzdialených podôb technických a konštruktívnych prvkov objektov Leonarda da Vinciho, ktoré sa striedajú s fantáziou a realitou Julesa Verneho ako novodobá sci-fi. K tomu musíme pridať neodmysliteľné diela plné romantických predstáv, ktoré sú akoby spojené s humorom Zemanovho baróna Prášila. V prácach Juraja Čuteka sa s úplnou samozrejmosťou striedajú dejinné postavy literatúry, divadla, hudby a histórie a spolu s priekopníkmi techniky a civilizácie vytvárajú úžasné panoptikum sveta. Spojenie klasicky spracovaného dreva s pridanými strojmi a kovovými predmetmi, ktoré už neplnia svoju funkciu, udivuje svojím myšlienkovým zveličením, metaforou a symbolikou odkazujúcimi k vyjadreniu rýchlosti, pohybu a letu. K týmto motivickým okruhom sa pridávajú témy z dávnej minulosti, archetypálni kentauri, anjeli, antickí bojovníci, mytologické postavy i tvorcovia dejín. Neodmysliteľnou súčasťou jeho námetových interpretácií je hudba, pouliční hudobníci alebo hudobné nástroje.

Juraj Čutek je tvorcom prezentujúcim súčasnosť bohatú na mnohé asociačné väzby, naplnené závažnými filozofickými mementami, psychologickým zvratmi, ľudskými výhrami a prehrami. Práce poznamenané týmto bohatým vnútorným životom dokáže myšlienkovo i výtvarne spojiť so snami technických vynálezcov, moreplavcov, generálov a cisárov. A dokáže do toho života vtiahnuť aj nás.

Dagmar Kudoláni Srnenská