Ilona Keserü Colour - Joy - Picture

Ilona Keserü Ilona

12.3. 2011 - 12.6. 2011

Tvorba Ilony Keserü Ilony sa rozvíja kontinuálne od roku 1963 v intenciách práce s farbou ako matériou a svetlom v polohe dôrazného i intuitívneho vyjadrenia sa. Pre jej diela sa tak stáva charakteristická akási svojská citlivosť a sinestézia. Na veľkých súborných výstavách je tvorba Ilony Keserü Ilony zvyčajne členená do období a celkov, tie sú však narúšané náväznosťou diel na seba, z ktorých autorka každé jedno tvorí ako dôsledok tých predchádzajúcich. Ilona Keserü Ilona od začiatku svojej tvorby čerpá zo svojich zážitkov a svoju výpoveď vedome necháva dozrieť do jej univerzálnosti, využívajúc pritom svoj vlastný farebný systém vyplývajúci z jej maliarskych skúseností. Redukciou okamihov zo svojho života na esenciu a čistú energiu živenú farbou, hmotou, líniou, pohybom, rytmom a dynamikou ich transformuje na optické javy. Svoje zážitky prináša k divákovi, dodáva im monumentálnosť a magickú silu a vytvára z nich obrazy vyjadrujúce radosť z farby, zrodenú z podvedomého gesta organického bytia.

Kurátor: Júlia N. Mészáros