CZECH ART 20 rokov po...

10. január 2010 do 7. marec 2010
Kurátor: 
Adam Hoffmeister
Libor Gronský

Výstavu súčasného českého umenia možno považovať z hľadiska programovej koncepcie za veľmi dobrý krok. A to najmä preto, že za posledné dvadsaťročie, od rozdelenia Československa, sa vzájomné výmeny výstav konali prakticky iba ojedinele. Týka sa to predovšetkým výstav prezentujúcich aktuálne dianie na výtvarnej scéne. Na kvalitnú prezentáciu čakajú aj spoločné výstavné projekty.
Dvadsiate výročie „Nežnej revolúcie“ je dobrým dôvodom, aby sa v oblasti umenia dostala k slovu aj prezentácia výberu zo súčasného českého umenia. K spolupráci na koncepcii výstavy vyzvala Danubiana známu českú Galériu Millenium, ktorú vedie skúsená galeristka a výtvarníčka Xénia Hoffmeisterová a Adam Hoffmeister. V spolupráci s Dr. Liborom Gronským zostavili kolekciu zo súčasného českého umenia ukážkovo načrtávajúcu prierez dnešnou mladšou strednou a staršou strednou generáciou, ktorej protagonisti už majú pevné miesto v novom českom umení. Nechýbali medzi nimi známe mená, ako Jiří Sopko, Michael Rittstein, František Skála, Vladimír Kokolia, Stefan Milkov, Boris Jirků, David Černý, Michal Cihlář, Jaroslav Róna, Jasan Zoubek, Vladimír Merta i Xénia Hoffmeisterová a ďalší vynikajúci umelci. Niektorí z nich (Milkov, Róna, Skála) patrili ku skupine „Tvrdohlaví“ (1987), ktorá bola ako prvá založená po normalizácii od roku 1970 a presadzovala alternatívne umelecké formy. Do okruhu novej artikulácie expresívnej figurácie, ktorá rôznymi spôsobmi narába s prvkami grotesky, irónie, zveličenia a absurdnej hyperboly, patrí tvorba osobností, ako Sopko, Rittstein, Jirků a napokon svojím provokatérstvom i Černý. K prejavom konceptuálneho typu majú bližšie Merta Kokolia i Zoubek. Väčšina zúčastnených umelcov laboruje v oblasti expresívnych foriem figurácie a v osemdesiatych rokoch iniciovali postmodernú estetiku v českom umení, ktorá v mnohých prípadoch prešla do postkonceptuálnych stratégií, umenia akcie a performancie.
Výstava, ako jeden z možných pohľadov na aktuálne dianie na českej výtvarnej scéne, predstavila overené hodnoty v tvorbe umelcov, ktorí sú dôležitou súčasťou vývinového kontextu súčasného českého umenia.