ALEXEJ VOJTÁŠEK Farby nás spájajú

6. december 2003 – 5. marec 2004 

Pôvodom grafik Alexej Vojtášek vyšiel z „liahne“ známeho grafika Albína Brunovského. Odtiaľ pramení jeho istota v kresbe a suverénne narábanie s líniou. Stalo sa mu oporou aj v ďalších oblastiach jeho tvorby. Dnes pracuje v troch základných disciplínach – maľbe, grafike (kresbe) a plastike. Je ťažké určiť, ktorá z nich má dominantné postavenie, pretože vo všetkých dosahuje porovnateľné výsledky. V názve tejto výstavy sa priznal k maliarskej záľube. Význam tohto slovného spojenia však chápe skôr symbolicky. Farba síce spája, ale každý umelec a každá historická doba pracuje s farbou po svojom na základe odlišných princípov. Vojtášek cez symboliku svojich obrazov putuje v čase, evokuje kultúrne vrstvy, na ktorých môže dnes stavať nové koncepcie. Priznáva výpožičky z antiky, renesancie, dekorativizmu fin de sičcle, ktoré usústavňuje do nového znakového systému. Symbolika jeho výtvarného jazyka sa pohybuje medzi štylizovanou figúrou a geometrizujúcimi kódmi, ktoré stavajú najmä na kvadratických a pyramidálnych formách. Farebné plochy ďalej spracúva lineárnymi prvkami, znakmi, odkazmi na skripturálne záznamy a maliarskymi štruktúrami. Plasticita povrchu malieb, pastózne nánosy, piesok i kovové časti odkazujú na ďalšiu oblasť umelcovej tvorby – plastiku. Jeho plastiky sú krehké objekty z mosadze, kameňa či granitu, ktorými prúdi vzduch a svetlo.

Kurátor: Vladimír Beskid