V múzeu

 

Stála expozícia je dôležitým profilujúcim prvkom každej zbierkotvornej inštitúcie. Prístavba nových výstavných priestorov Danubiany bola motivovaná práve chýbajúcimi možnosťami stálej prezentácie zbierky medzinárodného a slovenského umenia. Treba zdôrazniť, že svojím medzinárodným charakterom je táto expozícia na Slovensku vskutku prelomová, pretože podnes podobný druh expozície súčasného (povojnového) umenia v medzinárodnom kontexte jednoducho neexistuje. Treba pripomenúť, že v minulom režime muzeálne a galerijné inštitúcie nemali možnosť získavať do svojich zbierok moderné a súčasné umenie hlavne z ideologických dôvodov. Bolo neprijateľné ako protisocialistické.

Diela, vystavené v expozícii, pochádzajú z dvoch prameňov. Väčšina pochádza zo zbierky zberateľa Gerarda Meulensteena, ktorý ju poskytol múzeu ako pôžičku, menšia časť je zo zbierky Danubiany. Týmto činom expozícia zo zbierky Meulensteen zapĺňa biele miesto v prezentácii medzinárodného umenia u nás a poskytuje divákom diela niektorých mimoriadnych osobností medzinárodného významu.
V prezentácii sú zastúpené základné zbierkotvorné okruhy: medzinárodná zbierka, zbierka holandského umenia a zbierka slovenského umenia. V medzinárodnej zbierke dominuje osobnosť druhej vlny americkej abstraktnej maľby Sama Francisa, jeho viacpočetnej kolekcii je venovaný separátny priestor. Za mimoriadne možno považovať zastúpenie ukážok z tvorby Christa a Jeanne Claudeovcov, ďalej Paula Jenkinsa, Jill Moserovej a z mladších Olivera Herringa.
Zbierka Meulensteen, aj keď nie je budovaná z umeleckohistorického hľadiska, a teda nesleduje vývinové kontexty, obsahuje solitérne diela vynikajúcich umelcov. Určite k nim možno zaradiť zbierku rakúskych umelcov Hermanna Nitscha, Karla Prantla, Hannesa Mleneka i Güntera Damischa. Rovnako reprezentatívne je zastúpenie maďarských umelcov, predstaviteľov avantgardy šesťdesiatych rokov Ilony Keserü Ilony, Dory Maurerovej a Istvána Nádlera. Medzinárodnú mozaiku dotvára tvorba výnimočných osobností – španielskeho maliara Miguela Ybaneza, francúzskeho maliara figuration libre Roberta Combasa a expanzívneho fotografa Gérarda Rancinana. K nim sa radia rovnocenne svetobežník Kiro Urdin, srbský umelec mimoriadnej expresívnej sily Miloš Sobaić i čínsky umelec Walasse Ting.
Osobitú pozornosť si zaslúži mimoriadne kvalitná prezentácia holandských umelcov, hlavne z okruhu avantgardného zoskupenia CoBrA. V skvelej kolekcii prác Karla Appela je aj jedno z posledných diel, čo vytvoril. Ďalšie mená prezentovaných umelcov – Pierre Aleschinsky, Constant, Corneille, ale aj Ad Snijders len pripomenú veľkosť avantgardnej epochy onoho obdobia.
V tomto medzinárodnom kontexte sa kolekcia slovenských umelcov ocitá nie v každodennej konfrontácii, ale vo svojich vrcholných prejavoch vytvára súmerateľnú platformu. Základná idea vytvoriť nosné kolekcie diel významných osobností slovenského umenia, a to Miroslava Cipára, Rudolfa Filu, Jozefa Jankoviča a Ruda Sikoru vytvorila adekvátnu kvalitatívnu úroveň. Jednotlivé diela ďalších umelcov, ako Viery Kraicovej, Rudolfa Uhra, Milana Paštéku, Alojza Klimu, Vladimíra Kompánka, Vladimíra Popoviča, z mladších Ladislava Terena, Ivana Csudaia, Petra Pollága, či Doroty Sadovskej, Mareka Ormandíka, Erika Schilleho a i. potvrdzujú kreatívnu životaschopnosť súčasného slovenského umenia.
Expozíciu v interiéri múzea dotvára exteriérová prezentácia sôch v parku. V tejto súvislosti treba spomenúť významný príspevok Gerarda Meulensteena, ktorý do expozície v parku zapožičal konštruktivistickú sochu El Lisického. V rámci expozícií Danubiany je naozaj jedinečným a výnimočným exponátom.