Základným princípom tvorby multimediálneho výtvarníka Svetozára Ilavského je asociačná interpretačná
metóda. Umelec narába pleonastickým spôsobom nielen s vlastnou tvorbou, ale aj podnetmi, citáciami, výpožičkami a parafrázami z tvorby iných umelcov.Ústrednou témou jeho diela je už viac ako dve desaťročia Pleonazmus, ktorý predstavuje naozaj bohatý inventár všetkých možných komponentov umelcovej tvorby. Koncept, záznam, kresba, maľba, grafity, reliéf, plastika, asambláž, pohyb, zvuk – to všetko, a možno aj ďalšie komponenty – sú súčasťou jeho kreácií. Jednou z konštánt jeho výtvarných úvah je priestorové myslenie. Práca s hmotou sleduje jej redukciu na odhmotnenú znakovú formu. Jeho plastiky, zväčša figúry v pohybe pri nejakej športovej činnosti, sú vlastne zmotnené kresby v priestore. Mohli by sme ich označiť ako spôsob parafrázy éterických figúr Alberta Giacomettiho.